prev next
play

PODMIOT REALIZUJE ZADANIE DOFINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY PN. „ CAŁOROCZNE SZKOLENIE  DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE LEKKIEJ ATLETYKI", „UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH NA WYSOKIM POZIOMIE WSPÓŁZAWODNICTWA”, „IMPREZY SPORTOWE RANGI MIĘDZYNARODOWEJ I OGÓLNOPOLSKIEJ”, „PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI- ORGANIZACJA POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ, JAKO ELEMENT ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH”